Waar willen we naartoe

In dit onderdeel beschrijven we de belangrijkste verbeterpunten die naar voren komen uit onze zelfevaluatie. Aspecten die voor voltijd en deeltijd samen belangrijk zijn, leest u op deze hoofdpagina. Voor de verbeterpunten per variant zijn aparte deelpagina's ingericht.

Samenwerking voltijd en deeltijd

De voltijd- en deeltijdvariant van de HRM-opleiding zouden in de toekomst de samenwerking verder willen versterken door afstemming te zoeken op het gebied van het opleidingsprofiel en de onderwijsvisie. Ook kunnen we meer van elkaar leren door uitwisseling op curriculum- en moduleniveau. Bij beide varianten zijn heel mooie ontwikkelingen gaande en het is waardevol deze met elkaar te blijven delen.

We zien al een beweging van meer tot elkaar komen. Zo geeft bijvoorbeeld de docent onderzoeksvaardigheden van het semester Eindopdracht bij deeltijd momenteel de ‘Leergang Ontwerpgericht onderzoek in de Big Final’ aan het team afstudeerdocenten bij voltijd, is er sprake van een gezamenlijk examencommissie en analysegroep voor de eindwerken.

Standaard 1

Gezamenlijk vraagstuk: Profiel: breed versus diep

De komende jaren willen de voltijd en deeltijd variant graag gezamenlijk de discussie over de breedte of de diepte van het opleidingsprofiel gaan voeren, richting de herijking van het opleidingsprofiel na 2024. Dit met als doel te bepalen welke richting nu het meest recht doet aan het vakgebied, de behoeften van het werkveld en de behoefte van de voltijd en deeltijd studenten.

We vragen ons af of we met het huidige profiel niet te veel willen en vragen van studenten. Het lijkt alsof we nu onze pijlen overal op richten: het doen van veel onderzoek, intensief kennismaken met de hele breedte van het vakgebied en het ontwikkelen op een breed pallet van competenties. Zou het bijvoorbeeld niet zinvoller zijn meer focus aan te brengen? De deeltijdvariant organiseert in oktober van dit jaar een curriculumcongres samen met de andere deeltijdopleidingen, voltijd zal hierbij worden uitgenodigd en deze vraag zal dan onderdeel zijn van het programma.

De voltijdvariant: waar willen we naar toe?

Zoals u heeft kunnen lezen, willen we vooral van goed naar nog beter gaan. De zelfevaluatie heeft veel verbeterpunten opgeleverd en ook een aantal vragen. Alvorens de verbeteringen puntsgewijs te benoemen, geven we eerst de belangrijkste vraagstukken weer. Wellicht kan het panel daarover met ons van gedachten wisselen.


De deeltijdvariant: waar willen we naar toe?

We hebben de afgelopen jaren intensief gewerkt aan onze visie op het onderwijs (vertaling van standaard 1 naar standaard 2). Naast de gezamenlijk ambities die we met de voltijdvariant hebben geformuleerd, hebben we stevige ambities op onderwijsterrein. Dit valt eigenlijk buiten de beoordeling van deze midterm review (het betreft immers standaarden 2 en 3), maar we vinden deze ontwikkeling zo belangrijk dat we die hier toch graag kort schetsen.