Waar staan we nu

Dit onderdeel beschrijft hoe onze opleiding er nu voorstaat, in al zijn facetten. We starten met aspecten die voor zowel voltijd als deeltijd belangrijk zijn. Daarna bevat dit onderdeel aparte informatie voor voltijd en deeltijd omdat voor voltijd alle vier de standaarden zijn beschreven en voor deeltijd alleen standaard 1 en 4 relevant zijn in deze midterm review.

Onze opleiding nu: algemene stand van zaken

Belangrijk om te noemen is de impact van de ontwikkeling rond COVID-19. Niet meer in direct contact mogen lesgeven, begeleiden of toetsen zijn omstandigheden die we nog niet kenden. Na aankondiging van de lockdown gingen zowel voltijd als deeltijd in één weekend volledig over op online onderwijs.

In het afgelopen jaar is er nauwelijks uitval van lessen geweest. Ook alle toetsen zijn online afgenomen. De examen- en toetscommissie hebben de kwaliteit van elke toets bewaakt, onder andere door het afgeven van richtlijnen en het geven van adviezen met betrekking tot validiteit en authenticiteit. Al met al een prestatie waar we trots op zijn.

Docenten bij zowel voltijd als deeltijd geven aan dat de omschakeling naar online onderwijs met vallen en opstaan gaat, dat er weinig tijd is om lessen geschikt te maken, maar dat het toch lukt omdat ze vrijheid en vertrouwen voelen. Wel ervaren docenten een hogere werkdruk: “De valkuil van betrokkenheid is wel dat we ons in die periode helemaal kapot hebben gewerkt.”

De overgang naar online onderwijs heeft veel goeds gebracht. Digitalisering is bijvoorbeeld in een stroomversnelling gekomen: de bestaande lessen zijn in eerste instantie online gegeven maar gedurende het jaar is met meer variatie en met een diversiteit aan digitale tools geëxperimenteerd. Aandachtspunt voor de komende tijd is het echt goed vormgeven en inzetten van blended learning. Hierbij denken wij onder meer aan het effectief en efficiënt gebruiken van onze digitale leeromgeving Brightspace, het samenstellen van een goede mix aan activiteiten en het ontdekken van nieuwe werkvormen door de inzet van digitale technologie.

Maar de overgang naar online onderwijs heeft uiteraard ook wat gekost. Over studentwelzijn en studentbetrokkenheid is al veel geschreven in het nieuws. We hebben dit proberen op te vangen door bij voltijd en deeltijd bijvoorbeeld met kleinere groepen te werken zodat er meer ruimte is voor persoonlijke aandacht en bij deeltijd door vooral te investeren in het persoonlijke contact met de studenten, in de contacturen en daarbuiten. Bij voltijd zijn studentassistentes aangesteld die naast inhoudelijke en praktische ondersteuning als taak hebben verbinding te stimuleren.

Opvallend is overigens dat bij beide varianten de evaluaties en de waardering van het onderwijs in dit COVID-jaar niet wezenlijk anders zijn in vergelijking met voorafgaande jaren en ook het slagingspercentage van de toetsen is vergelijkbaar met andere jaren.

“De valkuil van betrokkenheid is wel dat we ons in die periode helemaal kapot hebben gewerkt.”

Standaard 1

Het opleidingsprofiel

In december 2020 is het nieuwe opleidingsprofiel vastgesteld met het landelijke profiel als uitgangspunt. Bij het maken van dit profiel heeft voltijd de lead genomen en breed afgestemd binnen de voltijdvariant. Deeltijd heeft het profiel aangevuld met een paragraaf over de unieke context van die opleiding en de betekenis hiervan voor het profiel. In de toekomst willen we een evenwichtige verdeling van de betrokkenheid van beide varianten bij het opstellen van het profiel.

Voor deze midterm review hebben zowel de voltijd- als deeltijdvariant van de opleiding het vastgestelde profiel opnieuw aan verschillende gremia voorgelegd. Hierbij zijn de volgende zaken als feedback naar voren gekomen:

Actualiteit Het werkveld geeft aan dat aansluiting bij de actualiteit belangrijk is: “Houd je opleiding actueel want het HR-vak is erg in beweging” en “HRM is steeds meer gericht op people experience, groei van medewerkers, op data en business partner zijn. Zonder HR werkt de gemiddelde organisatie echt niet”.

Breed Bij gesprekken bij de beide varianten kwam naar voren dat het profiel als breed wordt ervaren. Zowel studenten, alumni als vertegenwoordigers uit het werkveld geven aan het profiel heel breed en volledig te vinden: wat ze belangrijk vinden in het vakgebied zien ze erin terug. Daarmee zijn zij over het algemeen tevreden over het profiel en sluit het profiel in algemene zin aan bij de praktijk van de HRM’er. Een opvallend resultaat uit de gesprekken die zijn gevoerd is dat er heel verschillend wordt gedacht door docenten en studenten over waar de voltijdvariant uniek in is: van nadruk op adviseren, onderzoeksvaardigheden of arbeidsrecht tot kenmerken als een sociale opleiding, zo divers als de locatie (hartje Amsterdam) of een opleiding met een bedrijfskundige component. Dit lijkt een bevestiging van de constatering dat onze opleiding breed is.

Een ander signaal horen we ook, namelijk dat docenten zich afvragen of we niet te veel willen waardoor de verdieping soms ontbreekt. Voorbeelden hiervan bij voltijd zijn dat sommigen meer ruimte voor arbeidsrecht willen of anderen meer ruimte dan één onderwijsblok voor de onderwerpen leren en veranderen.

Bij deeltijd zijn vergelijkbare uitkomsten naar voren gekomen. Geïnterviewde deeltijdstudenten geven aan dat zij (nog) meer aandacht zouden willen voor arbeidsrecht, analytics, slimmer werken met behulp van technologie en gesprekstechnieken. Vertegenwoordigers van het werkveld van de deeltijdvariant hebben aangegeven dat door de breedte van het profiel het onderscheidend vermogen van de opleiding niet terug te zien is.

Strategisch Werkveldvertegenwoordigers bij deeltijd vinden dat het profiel nog sterk leunt op het beeld van de beleidsondersteunende HR-medewerker. Dat sluit onvoldoende aan op de meer strategische uitdagingen waar de deeltijdstudenten in het werkveld voor komen te staan. Zij vinden dan ook dat er meer aandacht nodig is voor de rol van “coachend sparringpartner die over strategische sensitiviteit beschikt”.

De beroepenveldcommissie van voltijd geeft daarentegen het volgende aan: “Strategische context, hou dit wel realistisch want afgestudeerden zijn niet meteen strategisch bezig in hun eerste baan."

Ook alumni van voltijd zeggen dat de eerste banen na het afronden van de opleiding van een minder strategisch niveau zijn dan waarvoor is opgeleid en pleiten voor meer aandacht voor operationele HR-taken in het curriculum.

Het verschil in feedback op het opleidingsprofiel vanuit de voltijd- en deeltijdvarianten kan verklaard worden door het verschil tussen onze studenten. Omdat de deeltijdstudenten, in tegenstelling tot de doorgaans jongere voltijdstudenten, al werkzaam zijn in organisaties in relevante HR-functies, hebben zij sneller te maken met meer strategische vraagstukken.

Kennis Deeltijdstudenten vinden dat het opleidingsprofiel te veel nadruk legt op vaardigheden. Omdat zij al veel van de professionele vaardigheden opdoen in de praktijk, vinden ze kennis juist heel belangrijk. Daarbij noemden ze arbeidsrecht en Metrics en Analytics als belangrijkste voorbeelden.

Verschil De verschillen in behoeften van beide doelgroepen zijn vooral in de nadere uitwerking van het onderwijs zichtbaar. Beide varianten maken hierin soms andere keuzes. In beide gevallen wordt recht gedaan aan het gezamenlijke profiel.

De voltijdvariant: waar staan we nu?

We beschrijven in dit onderdeel voor de voltijdvariant de huidige stand van zaken van ons onderwijs, de toetsing en het afstudeerjaar.


De deeltijdvariant: waar staan we nu?

In dit onderdeel beschrijven we de huidige stand van zaken bij de deeltijdvariant. Voor deze variant beschrijven we vooral die onderdelen die betrekking hebben op standaarden 1 en 4 en geven we beknopt nadere informatie over ons onderwijs om een breder beeld en context te krijgen.