Waar komen we vandaan

In dit onderdeel geven we een indruk van de grootste veranderingen die in de afgelopen tijd vorm hebben gekregen.

Context en positie van de opleiding HRM

Onze opleiding is onderdeel van de Faculteit Business en Economie (FBE) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). FBE is de grootste faculteit van de HvA en daarbinnen vormen wij een cluster met de opleiding Bedrijfskunde. Onze opleiding bestaat uit een voltijd- en een deeltijdvariant. De deeltijdvariant maakt daarnaast onderdeel uit van de DeeltijdAcademie, waar de economische deeltijdvarianten in zijn ondergebracht. De deeltijdvariant van HRM werkt daarbinnen nauw samen met de deeltijdvariant van Bedrijfskunde en is gesitueerd in Amsterdam Zuidoost. De voltijdvariant is gehuisvest in hartje Amsterdam op de Wibautstraat.

In Nederland bieden 14 hogescholen de opleiding HRM aan. De HvA heeft een marktaandeel van 11,5 % instroom in 2020 (Vereniging Hogescholen,z.d.). Een van onze docenten vervult een actieve rol in het Landelijk Opleidingsoverleg Human Resource Management (LOO-HRM) en ook de opleidingsmanager van de voltijdvariant is aangehaakt, zodat we zo goed mogelijk op landelijke ontwikkelingen zijn aangesloten.

We zijn in 2016 geaccrediteerd en sindsdien heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Achtereenvolgend bespreken we: directe acties naar aanleiding van de accreditatie, de aanpassing van het opleidingsprofiel, het ontwikkelen van onze onderwijsvisie en de ontwikkeling van een nieuw afstudeerjaar in de voltijd variant en de semester eindopdracht voor de deeltijdvariant.

Accreditatie 2016-2017

De voltijd- en deeltijdvariant zijn in oktober 2016 geaccrediteerd. Het panel heeft de voltijdvariant gehonoreerd met het oordeel ‘goed’ op standaard 1, 2 en 3 en ‘voldoende’ op Standaard 4 en voor de deeltijdvariant het oordeel ‘goed’ op de standaard 1 en 3, en ‘voldoende’ op standaard 2 en 4. Voor beide opleidingsvarianten kwam het panel tot het eindoordeel ‘voldoende’.

Het panel gaf de volgende adviezen:

  • Het panel adviseert de opleiding om de kwaliteit van de afstudeerbegeleiding binnen de deeltijdse variant te versterken door de afstudeerbegeleiders – net als bij de voltijdse variant – de interne leergang onderzoekvaardigheden te laten doorlopen.
  • Het panel beveelt de opleiding aan zowel de internationale dimensie als de meer strategisch georiënteerde dimensie in het programma van de deeltijdse opleiding te versterken. Bij de deeltijdse opleiding zou ook de Engelse taalvereiste kunnen worden gehanteerd.
  • Het panel adviseert de voltijdse opleiding om regels te stellen aan het verschil tussen de meer detaillistische beoordeling van het afstudeerwerk en de holistische beoordeling tijdens het assessment.

Voor de deeltijdvariant zijn de afstudeerbegeleiders verder getraind in het doen van onderzoek, waardoor de kwaliteit van de begeleiding is verbeterd. Daarnaast vindt vier keer per jaar een kalibratiesessie plaats tussen afstudeerbegeleiders.

Ook het tweede advies is opgevolgd bij de deeltijdvariant: bij de herontwikkeling van het curriculum is bij iedere module aandacht voor strategie. Na consultatie van onder andere werkgevers is besloten om de voertaal van de eindopdrachten bij de deeltijdvariant aan te laten sluiten op de context van de organisatie waarin de student werkzaam is. Waar dit gewenst en relevant is wordt de Engelse taal gehanteerd. Dit is doorgaans echter de Nederlandse taal.

Het laatste advies is bij voltijd opgevolgd door nu niet meer op zeven afzonderlijke beoordelingscriteria te beoordelen, maar op drie hoofdcriteria, namelijk inhoud, impact, reflectie/onderzoekend vermogen. Verder worden bij alle afstudeerwerken rubrics gebruikt voor de beoordeling. Daarnaast worden regelmatig kalibreersessies georganiseerd.

Het volledige beoordelingsrapport van de accreditatie 2016-2017 is hier te vinden:

Standaard 1

Het opleidingsprofiel aangepast

Ons opleidingsprofiel (2021-2024) beschrijft de ontwikkelingen in het HRM vakgebied, onze profilering en de eindkwalificaties waar wij onze studenten toe opleiden en is gevalideerd door de eigen beroepenveldcommissies en de opleidingscommissies.

Het profiel is gebaseerd op het landelijke opleidingsprofiel (2020+) en is nader geconcretiseerd in zeven werkterreinen met beroepsproducten en -handelingen die zijn afgestemd op het niveau van een startende HRM’er. Voor de niveaubepaling zijn de eindkwalificaties verbonden met de Dublin Descriptoren. Dit leidt tot een heldere beschrijving van de werkterreinen als praktisch bruikbare eindkwalificaties.

Het zevende werkterrein, organisatieverandering, is recentelijk toegevoegd aan het opleidingsprofiel, zodat wij ons beter verhouden tot het landelijke profiel. Organisatieverandering maakte altijd al deel uit van ons curriculum, maar is nu expliciet opgenomen als apart werkterrein.

Het opleidingsprofiel wordt vertaald naar het curriculum door in het onderwijs en de toetsing de verbinding te leggen met de beroepshandelingen en -producten die bij deze werkterreinen horen. In elke studiehandleiding wordt deze relatie gelegd. Het nieuwe programma van de deeltijdvariant is gebaseerd op het landelijk opleidingsprofiel. Bij de huidige herontwikkeling wordt ook verbinding gelegd met het nieuwe, eigen opleidingsprofiel.

Meer lezen?

Standaard 2

Onderwijsvisie

In 2018 is voltijd gestart met het ontwikkelen van een onderwijsvisie en deze is vastgesteld in 2019. Bij deeltijdvariant is er vanaf de accreditatie in 2016 gewerkt aan het door ontwikkelen van de onderwijsvisie.

Zowel de voltijd als de deeltijd variant hebben de vernieuwde onderwijsvisie gebaseerd op de principes van High Impact Learning (Dochy, Berghmans, Koenen & Seegers, 2015). De HRM-opleiding leidt op tot kritische HRM’ers, die onderzoeken, creëren en samenwerken. Onze studenten leren van realistische opdrachten uit de praktijk, in intensieve samenwerking met medestudenten én met docenten die de beroepspraktijk goed kennen.

Om dit mogelijk te maken, heeft voltijd een onderwijsvisie geformuleerd die bestaat uit acht principes die leidend zijn bij het vernieuwen en verbeteren van ons onderwijs. Meer informatie en sprekende voorbeelden van hoe de onderwijsvisie tot uiting komt in ons onderwijs zijn te vinden op de pagina Onderwijsvisie:

Standaard 4

Veranderingen jaar vier voltijd en de afstudeerfase deeltijd

Het afgelopen jaar hebben zowel de voltijd- als de deeltijdvariant verbeteringen aangebracht in de afstudeerfase. De aanleiding hiervoor, voor voltijd, was met name de wens om de nieuwe onderwijsvisie te implementeren. Vanuit deeltijd gaf de accreditatie in 2016 aanleiding tot het aanscherpen van het proces en de sturing op de kwaliteit van de eindopdrachten. Daarnaast was er ook vanuit deeltijd de wens om in deze fase van de opleiding meer aan te sluiten bij de nieuwe onderwijsvisie.

Een nieuw afstudeerjaar bij de voltijdvariant: Peperclip XL De principes van de nieuwe onderwijsvisie heeft voltijd verankerd in een nieuw afstudeerjaar.

Wat is er anders:

  • Afstudeeronderdelen zijn verlengd naar drie onderwijsblokken in plaats van één semester.
  • Meer zelfregie voor studenten.
  • Individueel afstuderen in plaats van duo’s.
  • Meer variatie in mogelijke beroepsproducten en onderzoeksmethoden.

Voor de voltijdvariant een spannend nieuw proces, dat we goed volgen. Uit de evaluaties komen sterke punten naar voren, maar ook verbeterpunten. Omdat dit zo'n belangrijke ontwikkeling is voor voltijd, is voor Peperclip XL een aparte pagina gemaakt.

Deeltijdvariant: de afstudeerfase in jaar vier De afstudeerfase van de deeltijdvariant bestaat uit het semester Eindopdracht en het Eindassessment van de leerlijn Persoonlijke Professionalisering. De accreditatie in 2016 en het ontwikkelen van de nieuwe onderwijsvisie waren bij de deeltijdvariant aanleiding voor aanpassingen. Deze aanpassingen en onze ervaringen daarmee kunt u lezen op de pagina Afstudeerfase deeltijd.