Onderwijsvisie Voltijd

In dit onderdeel krijgt u meer informatie over onze onderwijsvisie. Er worden voorbeelden beschreven van hoe deze visie terugkomt in ons onderwijs en ook de eerste ervaringen komen aan bod.

Standaard 2

Nieuwe onderwijsvisie voltijd

We hebben een onderwijsvisie geformuleerd die bestaat uit acht principes die leidend zijn bij het vernieuwen en verbeteren van ons onderwijs. De visie is tot stand gekomen in samenwerking tussen de curriculumcommissie, een studentenpanel, een klankbordgroep (twee afgevaardigden per team) en Onderwijsadviesbureau Dekkers. Tijdens dit proces hebben we onder andere inspiratie gezocht bij de HRM-opleidingen van Fontys en Avans.

Hierbij de onderwijsvisie in woord en beeld:

In de volgende link is een brochure te vinden van onze onderwijsvisie:

Daarnaast is de volgende film opgenomen als introductie van de onderwijsvisie:

In april 2019 is gestart met het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuw afstudeerjaar op basis van de nieuwe onderwijsvisie.

Ook is er een pilot gestart in jaar één om de onderwijsvorm op basis van deze principes vorm te geven. Door COVID-19 en de wisseling van het management heeft de verdere implementatie van de onderwijsvisie in andere leerjaren vertraging opgelopen, maar is weer opgepakt met ingang van onderwijsblok drie van dit studiejaar. Het spreekt voor zich dat de onderwijsontwikkeling voldoet aan de acht leidende principes.

De leidende principes

Per leidend principe zal worden beschreven in hoeverre het is gelukt dit principe in ons onderwijs toe te passen.

1. Ieder leerproces start met het ervaren van urgentie

In het project Better Work Recruitment, waarin 250 eerstejaarsstudenten gedurende onderwijsblok twee 2019-2020 het grootste recruitmentbureau van Nederland vormen, wordt urgentie gecreëerd door te werken met opdrachten van echte opdrachtgevers.

Een van de docenten geeft in dit filmpje meer informatie over Better Work Recruitment:

Bent u na het kijken van dit filmpje nieuwsgierig geworden naar het complete programma? In de volgende link kunt u onder meer de kennisclips, studiehandleiding en informatie voor studenten vinden.

Ook in jaar twee wordt urgentie gecreëerd door te werken echt echte opdrachten. Studenten geven adviezen over een Flexicurityvraagstuk. Voorbeelden van mogelijke vraagstukken zijn: hoe kun je flexibele medewerkers blijven motiveren/binden/boeien; of hoe houd je als organisatie je medewerkersbestand flexibel inzetbaar (employabel). De feedback van de opdrachtgever is onderdeel van de beoordeling.

Onder andere Prénatal en Parnassia (GGZ) hebben voor studenten een filmpje gemaakt waarin zij hun opdracht toelichten. Bekijk de video's hieronder.

Meer informatie over dit project is terug te vinden via deze link naar onze digitale leeromgeving Brightspace:

In het afstudeerjaar is de urgentie hoog, door het feit dat men voor een echte opdrachtgevers een zelf geacquireerde opdracht vervult. Ook het sturen op het maken van impact draagt daaraan bij.

2. Onderwijs wordt vormgegeven in intensieve samenwerking met én op basis van ontwikkelingen in het werkveld en binnen de driehoek onderwijs, werkveld en onderzoek

Wanneer we kijken naar de driehoek onderwijs, werkveld en onderzoek, kunnen we concluderen dat de samenwerking met het lectoraat (The Work Lab) meer vorm begint te krijgen.

In The Work Lab werken onderzoekers, docenten en studenten samen met organisaties aan onderzoek naar de gevolgen van economische transformatie. Zij onderzoeken de gevolgen voor professionals in teams, de vormgeving en inrichting van organisaties, en human capital op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat levert praktische interventies op voor de veranderende wereld van werk.

Een voorbeeld van samenwerking is de deelname van RVT jaar twee aan een van de projecten: de ‘proeftuin professionele docententeams’. In meerdere sessies werd door middel van actieonderzoek geprobeerd een versterking van het handelingsvermogen van het team te realiseren, zodat de eigen onderwijspraktijk verbeterd en geëvalueerd wordt.

Daarnaast studeren er elk jaar zes tot tien studenten af in een Honours-afstudeertraject via de kenniskring Wendbaar Organiseren, een samenwerking tussen drie opleidingen waaronder HRM voltijd en The Work Lab.

3. De opleiding besteedt doorlopend aandacht aan persoonlijke- en professionele ontwikkeling van studenten

We signaleren we vooral op inhoud en kennis te beoordeling en nog te weinig op vaardigheden. Dit principe behoeft dus zeker aandacht bij de komende onderwijsontwikkelingen.

4. Studenten kunnen vanuit een inhoudelijke basis én hun eigen ambities en talenten excelleren en specialiseren.

We hebben de ambitie om studenten vanuit een inhoudelijke basis én hun eigen ambities en talenten te laten excelleren (principe 4).

Bij de vakken HR-metrics en professioneel schrijven in het eerste jaar worden studenten al op niveau ingedeeld in groepen. Daarnaast wordt onderzocht of we in het curriculum keuzevakken kunnen aanbieden waarin studenten verdieping of verbreding vinden.

De introductie van afstudeeraccenten waaruit studenten kunnen kiezen in het vierde jaar is ook een goed voorbeeld van dit principe. Het curriculum is verder echter nog weinig flexibel, dus ook hier de wens dit verder vorm te geven.

Dit sluit goed aan bij het voornemen van de faculteit om meer flexibel onderwijs mogelijk te maken. Doel hiervan is om persoonlijke leerpaden voor studenten mogelijk te maken in de toekomst. De notitie is hier te lezen:

5. De leeromgeving is gevarieerd en uitdagend

Een voorbeeld van een project dat goed past bij onze onderwijsvisie is EURO 2020. Naast de gevarieerde leeromgeving, wordt ook urgentie gecreëerd door het werken met een echte opdrachtgever.

In juni 2020 zou het Europees kampioenschap voetbal EURO 2020 plaatsvinden. De gemeente Amsterdam gaf opdracht om 1200 vrijwilligers te leveren voor het ontvangen van supporters op Schiphol of op het Centraal Station om ze te begeleiden richting de Johan Cruijff arena. De organisatie heeft onze studenten gevraagd om deze 800 vrijwilligers te selecteren en een ‘candidate experience’ te laten beleven.

240 eerstejaarsstudenten hebben 800 vrijwilligers geselecteerd. Dit betekent dat er 48 studentgroepen waren die ieder tussen de 15 en 20 vrijwilligers informeerden en selecteerden. Deze Matching Moments vonden ‘s avonds plaats in de periode van 6 en 16 januari. Per avond werden ongeveer 200 vrijwilligers uitgenodigd.

Om de candidate experience de vergroten werd een breder interactief programma aangeboden aan de vrijwilligers. Het onderdeel waarin vrijwilligers in een actieve vorm aan de slag gaan met de eigen voorkeursrol en criteria die daarbij horen, werd bij Peperclip (jaar vier) neergelegd. Voor de training van de vrijwilligers na de Matching Moments werd een samenwerking aangegaan met onze minor Train the Trainer.

6. Toetsen en feedback zijn onderdeel van een cyclisch leerproces. Studenten leren van de toetsen in plaats van voor de toetsen

Formatieve toetsing is binnen onze opleiding zeker nog niet op stoom, maar er is al een aantal voorbeelden te noemen.

In onderwijsblok één van jaar twee hebben we bijvoorbeeld gewerkt met de iRAT-tRAT toets. Dit is een formatieve toets die studenten eerst individueel maken en daarna in een groepje. Het doel is eerst de eigen kennis te toetsen en daarna met anderen te discussiëren over het goede antwoord.

Bekijk hier een kennisclip over deze toets:

Leren van de toets kan ook door (digitale) toetsinzage. Onderstaande infographic met tips hierover is in november 2020 verspreid onder alle docenten.

7. We volgen studenten vanuit docententeams georganiseerd rondom studenten en nemen van daaruit beslissingen over behaalde leeropbrengsten

Het is een grote wens om leidend principe 7 verder vorm te geven. Niet alleen de uitkomst van een toets zou leidend moeten zijn, maar docenten die een beslissing nemen over de kennis en vaardigheden van een student. Een gezamenlijke start vond plaats tijdens een teamdag in november 2020. Onze onderwijskundige gaf een enthousiasmerende presentatie over programmatisch toetsen waarin wordt gekeken naar de hele ontwikkeling van de student en niet alleen naar toetsresultaten. In het nieuwe toetsplan zal verder inhoud worden gegeven aan dit leidende principe.

8. Docenten werken nauw samen vanuit een gemeenschappelijk doel, zodat het best mogelijke en best afgestemde onderwijs ontstaat

Zoals u op de pagina ‘Waar staan we nu’ heeft kunnen lezen, staat kwaliteit op het netvlies van docenten en stemmen zij binnen hun teams goed af over het onderwijs. We vinden wel dat de teams elkaar meer kunnen opzoeken voor een betere onderlinge afstemming.

De ervaringen tot nu toe

Tijdens de interviews voor deze midterm review met leden van de teams blijkt de visie echt te leven. Er wordt al veel onderwijs ontwikkeld volgens de nieuwe onderwijsvisie. Alle teams kunnen voorbeelden noemen van hoe de visie terugkomt in het onderwijs. Opvallend is ook dat docenten aangeven graag onderwijs te willen verbeteren, maar dat de continue verbeterdrang ook leidt tot verhoging van werkdruk. De ervaren tijd en ruimte om innovaties door te voeren, is beperkt en tijdens COVID alleen maar minder geworden.

De onderwijsvisie wordt de komende tijd verder geïmplementeerd in het curriculum. Verbeterpunten zijn het vergroten van keuzemogelijkheden voor studenten en het doorlopend aandacht geven aan persoonlijke- en professionele ontwikkeling van studenten. Daarnaast wordt het toetsplan in lijn gebracht met de onderwijsvisie, zodat formatieve toetsing en programmatisch toetsen zichtbaar worden in het curriculum.