Leeswijzer

Welkom bij de zelfevaluatie van de opleiding Human Resource Management van de Hogeschool van Amsterdam, die wij in het kader van de midterm review geschreven hebben.

Deze zelfevaluatie bevat een beschrijving van zowel de voltijdvariant als de deeltijdvariant van de opleiding en onze reflectie daarop. Voor de leesbaarheid van de zelfevaluatie hebben wij duidelijk aangegeven welke teksten gaan over welke variant.

In deze zelfevaluatie beschrijven we op hoofdlijnen welke ontwikkelingen de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de opleiding, wat de huidige stand van zaken is en welke ambities wij hebben voor de nabije toekomst. In de bovenste balk van het magazine kunt u deze hoofdstukken terugvinden.

In de tekst wordt regelmatig verwezen naar de standaarden: standaard 1 tot en met 4 voor de voltijdvariant en standaard 1 en 4 voor de deeltijdvariant.

Wij hebben ervoor gekozen aparte hoofdstukken op te nemen voor de afstudeerfase. Deze fase is niet belangrijker is dan andere leerjaren, maar zowel bij de voltijdvariant als de deeltijdvariant hebben grote wijzigingen plaatsgevonden die een aparte vermelding rechtvaardigen.

Ook de onderwijsvisie van de voltijdvariant is een belangrijke ontwikkeling geweest en opgenomen in een apart hoofdstuk.

Wij presenteren achtergrondinformatie zoals beleidsstukken, visiedocumenten en evaluatierapporten via een link in de tekst. Daarnaast heeft u toegang tot onze digitale leeromgeving Brightspace gekregen, waar u meer informatie kunt vinden over de inhoud van lesprogramma's.