Afstudeerjaar Voltijd

Standaard 4

Afstuderen bij de voltijdvariant: Peperclip XL

Bij de voltijdvariant is er sinds kort een nieuw afstudeerjaar: Peperclip XL. Hier lichten we toe hoe het hiervoor was, hoe het Peperclip XL jaar er uit ziet, hoe er over wordt gedacht en wat de wensen voor de toekomst zijn.

Waar komen we vandaan: Peperclip semester en afstudeersemester

Tot februari 2020 zag het laatste studiejaar er bij voltijd als volgt uit:

Het eerste semester heette Peperclip: studenten verworven zelf twee praktijkopdrachten bij echte opdrachtgevers en onderzochten in teams van vijf-zes studenten de twee praktijkproblemen en schreven voor elk een adviesrapport. Daarnaast volgden ze de vakken HR Dataverzameling en –analyse en Ontwikkelen van individuen en teams. Studenten verwierven hiermee in totaal 30 EC.

In het tweede semester voerden studenten in tweetallen een afstudeeronderzoek uit bij een zelf gevonden organisatie. Ze onderzochten een praktijkprobleem en leverden een adviesrapport af als eindproduct. Om het individuele eindniveau goed te kunnen borgen, leverden studenten een individueel reflectieverslag af en voerden ze een individueel eindgesprek. Studenten verwierven hiermee in totaal 30 EC.

De wens voor individueel afstuderen, geuit door zowel studenten als docenten, en de nieuwe onderwijsvisie waren de aanleiding om jaar vier ingrijpend te veranderen.

Waar staan we nu: Peperclip XL

Vanaf februari 2020 heet het afstudeerjaar van de voltijdvariant Peperclip XL en ziet er als volgt uit:

Studenten starten met een onboardingstraject waarin ze in een leerlab van ongeveer 18 studenten in jaar vier landen en:

 • Kennis en vaardigheden opfrissen rondom thema’s die van belang zijn bij de Extern advies opdracht en de Big Final afstudeeropdracht (bijv. acquisitie, samenwerking, stakeholdermanagement, impact en onderzoeksmethoden)
 • Een verdiepingsopdracht op het gebied van HR data uitvoeren. Dit is een tijdelijke oplossing om er voor te zorgen dat studenten dit onderdeel op niveau twee afronden, zolang jaar twee nog niet is aangepast
 • In kleine teams van vijf-zes studenten een opdracht in de praktijk verwerven, onderzoeken en een beroepsproduct schrijven of ontwikkelen als eindproduct. We noemen dit het onderdeel Extern advies. Studenten verwerven 10 EC met dit onderdeel. Studenten tonen hier geen competenties op eindniveau aan. Wel herhalen ze de inhoud en vaardigheden van onderzoek in de praktijk doen, wat ze een goede start geeft voor de volgende onderdelen van Peperclip XL.

De doorlooptijd van het onboardingstraject is één onderwijsblok. Daarna stromen studenten in in een werkplaats; een groep van zes studenten en één begeleidend docent. De doorlooptijd van de werkplaats is drie onderwijsblokken. In deze periode voeren de studenten de overige opdrachten uit.

Er wordt een flinke mate van zelfregie verwacht van de studenten. Ze hebben een redelijke vrijheid in wanneer ze met welke opdracht starten en wanneer ze afronden. Alleen professioneel handelen moet als laatste worden afgerond: de studenten mogen hun eindassessment pas doen als alle EC'S uit het hele curriculum zijn behaald.

Big Final

In de Big Final afstudeeropdracht onderzoeken studenten gedurende 25 weken individueel een praktijkprobleem bij een echte opdrachtgever. Na ongeveer 10 weken na de start leveren ze een opdrachtplan op voor de analyse en uitvoering van de opdracht. Voorafgaand aan het inleveren van het opdrachtplan presenteren studenten hun opdrachtplan aan de opdrachtgever en de eerste en tweede beoordelaar. Het opdrachtplan wordt beoordeeld met een go of no go door hun begeleider/eerste beoordelaar.

Daarna onderzoeken studenten aan de hand van een bij het vraagstuk passende onderzoeksmethode het probleem verder, leveren ze een beroepsproduct op dat past bij het vraagstuk, de context van de organisatie en de verwachtingen van de stakeholders. Hierin zijn de volgende type beroepsproducten mogelijk:

 • Advies. In een advies staat wat een opdrachtgever het beste kan doen om een situatie te veranderen of te verbeteren. De vorm van het beroepsproduct kan een adviesrapport zijn.
 • Ontwerp. Een ontwerp is gericht op de uitwerking van een proces, structuur of instrument. De vorm van het beroepsproduct kan zijn een prototype van een instrument, een implementatieplan, een inrichtingsontwerp, een dashboard.
 • Handeling. Een handeling heeft betrekking op een professionele HRM interventie zoals bijvoorbeeld een training, een workshop, een focusgroep, implementatie.

Met behulp van het beroepsproduct brengt de student een aantoonbare verandering (impact) in de organisatie teweeg.

Voor de uiteindelijke beoordeling levert de student als bewijsstukken alle beroepsproducten en -handelingen in. Deze kunnen verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een filmpje van een training, infographic, foto’s, beschrijving van een focusgroepsessie, presentatie, podcast, maar uiteraard ook een onderzoeks- of adviesrapport.

De beoordeling wordt uitgevoerd door de begeleider/eerste beoordelaar en een tweede beoordelaar. Beide beoordelaars zijn door de examencommissie aangewezen examinatoren.

Studenten tonen hiermee, naast de leerdoelen, de competenties Onderzoekend Vermogen en Organisatiesensitiviteit aan.

Studenten verwerven 35 EC met dit onderdeel.

Werving praktijkopdrachten

Vanuit de opleiding helpen we studenten bij het werven van de praktijkopdrachten. We plaatsen opdrachten en vacatures op onze digitale leeromgeving Brightspace, hebben een folder (pdf) ontwikkeld en bespreken de voortgang van de acquisitie regelmatig in het leerlab. Als studenten een potentiële opdracht hebben gevonden, pitchen zij hun afstudeervoorstel in een jurysessie, in aanwezigheid van twee afstudeerdocenten en medestudenten om goedkeuring voor hun afstudeeropdracht te krijgen.

De Trends- en Ontwikkelingen-opdracht

Deze opdracht is een theoretische verdieping op een door de student zelf gekozen actuele HRM-trend of een ontwikkeling die impact heeft op het HRM-werkveld. In deze opdracht zet de student de eigen mening af tegen informatie van een aantal bruikbare, betrouwbare en wetenschappelijke bronnen. De student toont de inhoud van de theoretische verdieping aan middels een presentatie, film, podcast, blog, vlog, artikel, etc. Dus de vorm is vrij en mag creatief. Studenten mogen zelf bepalen wanneer ze starten met en werken aan dit onderdeel. Hoe dit bevalt, is te vinden bij 'zelfregie'. De voortgang van de deze opdracht bespreken studenten regelmatig in de werkplaats. Er is geen begeleiding bij deze opdracht. Het wordt nagekeken door de begeleider/eerste beoordelaar met behulp van deze rubric:

Studenten tonen hiermee de competentie Visie aan.

Studenten verwerven 5 EC met dit onderdeel.

Professioneel handelen

Als al het voorgaande is afgerond en alle EC'S uit het volledige curriculum zijn behaald, mag de student op voor het allerlaatste onderdeel van de voltijdvariant: Professioneel handelen.

Studenten leveren een portfolio aan, bestaande uit:

 1. Profileringsbrief
 2. Per competentie een korte START-reflectie waarin de student gebruik maakt van feedback van twee betrokken personen en eventuele andere bewijsstukken waarmee de studenten aantonen dat zij de betreffende competentie op HBO-eindniveau beheersen.

Daarna volgt een assessment-gesprek. Het assessment-gesprek duurt ongeveer 40 minuten. De student voert een gesprek met de werkplaatsbegeleider/eerste beoordelaar en een tweede assessor. Het is belangrijk dat de student een eigen stijl en een eigen professionele identiteit ontwikkelt. Tijdens het assessment wordt hierop ingegaan. De competenties zijn de kapstok voor dit gesprek.

Studenten tonen hier de competenties Communiceren, Ontwikkelingsgerichtheid, Ondernemend en pro-actief, Samenwerken en Ethisch en maatschappelijk handelen aan.

Studenten verwerven 10 EC met dit onderdeel.

Hier alle competenties en waar de student ze laat zien:

 • Onderzoekend vermogen (in Big Final)
 • Communiceren (in Professioneel handelen)
 • Ontwikkelingsgerichtheid (in Professioneel handelen)
 • Ondernemend en pro-actief (in Professioneel handelen)
 • Samenwerken (in Professioneel handelen)
 • Ethisch en maatschappelijk handelen (in Professioneel handelen)
 • Visie (in Trends- en ontwikkelingenopdracht)
 • Organisatiesensitiviteit (in Big Final)

Deze competenties sluiten aan bij ons werkterrein Professioneel handelen.

Meer informatie, zoals de leerdoelen per onderdeel, de werkterreinen en competenties, kunt u vinden op de Brightspace pagina van Peperclip XL:

Eén jaar Peperclip XL

In februari 2020 is de eerste lichting studenten gestart in Peperclip XL en een maand later ging het land in lockdown...

Ondanks de lockdown is het onderwijs en de begeleiding van de studenten doorgegaan. Wat we merkten is dat het voor studenten lastiger was om een Big Final afstudeerplek te vinden in een organisatie: bedrijven waren voorzichtiger dan anders met het aantrekken van afstudeerstagiaires in die eerste maanden. Hierdoor hebben vrijwel alle studenten uit deze lichting vertraging opgelopen en zijn ze nu pas in de afrondende fase van hun afstudeerjaar.


Waar willen we naar toe met Peperclip XL

De focus voor de komende tijd ligt op het verder doorontwikkelen van Peperclip XL. Zoals hierboven te lezen valt, zijn er op diverse onderdelen verbetermogelijkheden geconstateerd. De belangrijkste aandachtspunten voor de komende tijd zijn: