Resultaten docenten


De enquête voor de nulmeting is uitgezet onder docenten, studenten en medewerkers van de Faculteit Business en Economie. Het doel van de enquête is om inzicht te krijgen over wat er momenteel speelt binnen de opleidingen en in hoeverre duurzaamheid aan bod komt in het onderwijs.

De enquête bestond zowel uit open als gesloten vragen. De resultaten zijn geanalyseerd met behulp van SPSS en schetsen een beeld over de huidige situatie. Op de volgende pagina’s zullen de meest opvallende resultaten van de docenten toegelicht worden.

We willen Esther Mooiman, Lori DiVito, Jason Good, Carolyn O’Rourke, Marc Brunnekreeft en Marcel Wollaert bedanken voor hun constructieve feedback en ondersteuning bij de ontwikkeling van de enquête. Daarnaast danken wij studenten Mounir Belhaj en Susan Litjens voor hun bijdrage bij de analyse van de resultaten.

De enquête is door ongeveer 20% van de 571 docenten ingevuld met n=117 van alle opleidingen binnen de faculteit, maar met name door docenten van de opleidingen: Commerciële Economie, AMSIB, Human Resource Management en Bedrijfskunde.

bb

Wat versta je onder 'duurzaamheid'?

Duurzaamheid is een veelgebruikte term en een containerbegrip, het betekent voor iedereen wat anders. Voor de één gaat het over behoud van het milieu en voor de ander gaat het om bewust consumeren. Daarom stelden wij de vraag ‘Hoe definieer je de term ‘duurzaamheid’?

Veel van de respondenten gaven aan dat het gaat om de aarde zo min mogelijk te belasten zodat het voor toekomstige generaties leefbaar blijft. Minder consumeren is er één die ook vaak wordt genoemd. Daarnaast is er een groep die zegt dat er een balans moet zijn tussen ‘people, planet and profit’. Het sociale aspect van duurzaamheid dat gaat over de mens werd weinig genoemd.

Een definitie die wij hanteren in de enquête is die van Brundtland (1987). Zijn definitie voor duurzame ontwikkeling luidt als volgt: ‘’ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’’. De helft van de respondenten kon zich in deze definitie vinden. De andere helft vindt de definitie vaag doordat de termen ‘ontwikkeling’ en ‘behoefte van het heden’ vrij algemeen zijn en vatbaar voor meerdere interpretaties.

Heeft de HvA een beleid voor duurzaamheid?

Slechts 23% van de respondenten stelt dat ze het HvA-beleid voor duurzaamheid kennen en bijna 60% zegt dat ze hier niet bekend mee is. Onder de auteurs bestaat het vermoeden dat dit onder andere komt doordat duurzaamheid in het vorige instellingsplan (2015-2020) mager aan bod kwam.