Duurzaamheid in het onderwijs


‘’60% vindt dat duurzaamheid een speerpunt moet worden binnen zijn opleiding’’

Voorafgaand de enquête hoorden we van enkele docenten dat ze het thema duurzaamheid al behandelen in hun lessen. Toch waren we benieuwd in hoeverre duurzaamheid is opgenomen binnen de verschillende opleidingen en welke theorieën worden behandeld. Middels de enquête hoopten we hier een beeld van te krijgen. Dat wordt op deze pagina besproken.

Duurzaamheid in de lessen

Eén van de vragen gericht op onderwijs ging over de vraag of duurzaamheid werd behandeld in de lessen. Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat ze dit doen. Aan deze groep respondenten werd vervolgens gevraagd welke modellen en/of theorieën ze gebruiken in hun lessen. Ze konden kiezen uit een lijst met antwoorden. Hieruit blijkt dat de meest gebruikte modellen en theorieën gaan over de circulaire economie, triple bottom line, social/green entrepreneurship, mensenrechten, diversiteit en corporate social responsibility. Bij sommige opleidingen is er zelfs al een vak toegewijd aan dit thema. Voorbeelden van duurzaamheid gerelateerde vakken zijn:

  • ‘De maatschappij dat ben jij’ bij Commerciële Economie
  • ‘Ethics Responsibility en Sustainability’ bij AMSIB
  • Project bij Human Resource Management

Dat het curriculum onder de loep genomen moet worden komt naar voren in de stelling: ‘’Duurzaamheid komt voldoende aan bod in mijn opleiding.’’ Hier was namelijk meer dan de helft (55%) het mee oneens. Tweederde van de groep vindt dat er meer moet gebeuren met duurzaamheid binnen de opleiding. En 60% is het met de stelling eens dat duurzaamheid een speerpunt moet worden binnen zijn opleiding.

Uit beide stellingen kunnen we concluderen dat het noodzakelijk wordt gevonden om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Naast doceren is het van belang dat studenten getoetst worden of ze de stof beheersen. Van de groep respondenten vindt 60% dat duurzaamheid als leerdoel en beoordelingscriterium voor modules, stage en afstuderen terug moet komen.

Uit gesprekken met collega’s komt naar voren dat duurzaamheid expliciet(er) vermeld mag worden in de leerdoelen en beoordelingscriteria. In de praktijk blijkt dat het soms al aan bod komt, alleen is dit vaak impliciet.

Als we onze studenten kennis en vaardigheden over duurzaamheid willen bijbrengen, dan moeten we er eerst voor zorgen dat docenten over deze kennis beschikken.

Uit de enquête blijkt dat docenten openstaan voor scholing en professionalisering, meer dan de helft (52%) geeft namelijk aan dat ze meer kennis wil opdoen over duurzaamheid.