Next steps

Onderwijs De afgelopen periode zijn met veel stakeholders gesprekken gevoerd, zoals met opleidingsmanagers, docenten, leden curriculum commissies, de studieverenigingen en studenten van FBE. In het MT van FBE is de roadmap ‘naar een duurzame faculteit in 2022’ goedgekeurd. Inclusief een 10 stappenplan. Met vertegenwoordigers van elke opleiding zullen concrete activiteiten in gang gezet gaan worden om een duurzame faculteit te realiseren. Uiteraard rekening houdend met de huidige corona-situatie.

Onderzoek De samenwerking tussen onderzoek en onderwijs zal verder geïntensiveerd gaan worden, ook met betrekking tot duurzaamheid. De positionering van Kate Raworth bij CAREM zal daar een belangrijke stimulans bij zijn. De komende periode zullen de organisatorische en inhoudelijke programmapunten verder worden uitgewerkt, onder leiding van de decaan en lector Lori Divito en in samenwerking met programma management duurzaamheid.

Facilitaire organisatie FBE en gebouw FMB

Het verder verduurzamen van het gebouw FMB heeft de aandacht van de onroerend goed-afdeling van de HvA. Die aandacht is er ook vanuit de centrale afdelingen voor afvalmanagement en de catering. Duurzame inkoop en leveranciersmanagement staan inmiddels veel hoger op de agenda en krijgen meer prioriteit. Bewoners en gebruikers van het gebouw FMB hebben uiteraard ideeën en wensen. Die zullen nadrukkelijker met de 'beheerafdelingen' besproken en zo mogelijk doorgevoerd worden. Een business case voor het vergroenen van het dak van FMB wordt komend eperiode samen met studenten van de opleiding Finance & Control opgesteld