Wat heeft de deelraad bereikt?

De deelraad werkt met vijf commissies die speerpunten benoemen aan de start van het studiejaar.

Commissie Communicatie

De commissie Communicatie houdt zich bezig met het onderhouden van contacten met de studenten en medewerkers van de faculteit en de promotie van verkiezingen voor de raad als geheel.


 • Zorgen voor een up-to-date website, ook Engelstalig
 • Publicatie van 6 medezeggenschapsnieuwsbrieven met zowel Nederlands- als Engelstalig actueel nieuws vanuit de deelraad
 • Gebruik van Instagram @deelraad.FBE om activiteiten van de deelraad onder de aandacht te brengen
 • Ontwikkeling Nederlands- en Engelstalige flyer van de deelraad
 • Zorgen voor een actueel communicatieplan voor de deelraad


"Na een eerste “nee” op de begroting stemde de raad op advies van commissie F&R unaniem in met de begroting 2018 omdat er naar de mening van de commissie heldere afspraken gemaakt zijn en die ook zijn nagekomen."

Commissie Financiën & Reglementen

De commissie Financiën & Reglementen houdt zich bezig met financiële zaken (o.a. de begroting en de realisatie daarvan) en daaraan gerelateerde vraagstukken en het huishoudelijk reglement.


 • Kaderbrief 2019
 • Begroting, A3 jaarplan 2019 en studievoorschotmiddelen
 • Evaluatie praatplaat (nieuwe route toegekende instemming door deelraden op begroting)
 • Het proces en de samenwerking met de controller en faculteitsdirectie

Commissie Onderwijs & Kwaliteit

de commissie Onderwijs en Kwaliteit houdt zich bezig met de kwaliteitsvraagstukken (o.a. kwaliteit en rendement van het onderwijs, het volgen van het OER-proces en de beoordeling van de FBE-OER’en, communicatie met de opleidingscommissies)


 • Advies roostering
 • Goedkeuring Onderwijs- en Examenregelingen (OER’en) 2019-2020
 • Beoordelen en goedkeuren OER-wijzigingen
 • Goedkeuring samenstellingen opleidingscommissies (OC’s)
 • Organisatie twee OC-deelraad bijeenkomsten
 • Gesprek instroommanager over Studiekeuzecheck


Commissie Human Resources

De commissie Human Resources houdt zich bezig met vraagstukken die gaan over personele zaken zoals een correcte uitvoering van de cao en arbonormen, feitelijke werkdruk en andere zaken van belang voor medewerkers van FBE

 • Professionalisering en Duurzame inzetbaarheid
 • Strategische Personeelsplanning
 • Werkdruk
 • Huisvesting
 • Leiderschap & Teams
 • Installatie geschillencommissie taaktoewijzing
'' De commissie HR kijkt terug op een studiejaar, waarbij, over het algemeen genomen, op een vruchtbare wijze de dialoog is aangegaan met het faculteitsbestuur.''

Studentenoverleg

Het Studentenoverleg richt op vraagstukken die specifiek toegespitst zijn op studenten.


 • Open lokalen Fraijlemaborg voor studenten
 • Voorstel besteding facultaire studievoorschotmiddelen om de middelen te besteden aan de digitalisering en vernieuwing van het onderwijs waarbij de implementatie van Brightspace als ondersteuning dient.