Teammiddag
in teken van onderzoek

Op welke wijze worden onderzoeksresultaten meegenomen in het curriculum van opleidingen? Dit was één van de vragen tijdens de teammiddag van de deelraad FBE op 4 februari. De deelraad heeft zich die dag uitgebreid laten informeren over onderzoek binnen de faculteit.

Lucy Kerstens van het kenniscentrum CAREM heeft onder meer verteld over de mogelijkheden voor docenten om onderzoek te doen en de relatie tussen het kenniscentrum en het onderwijs. Met lector gedifferentieerd HRM Martha Meerman is uitgebreid stilgestaan bij praktijkgericht onderzoek. De middag werd afgesloten met een brainstorm onder leiding van Didi Griffioen: lector Higher Education, Research and Innovation. Samen met haar is gekeken naar de mogelijke verbindingen tussen onderzoek en onderwijs. De deelraad  gaat een vervolgbijeenkomst organiseren om verder te praten over de ideeën die zijn voorgekomen uit de
brainstormsessie.

Besteding studievoorschotmiddelen

De deelraad FBE heeft sinds kort een nieuwe commissie: de studievoorschotmiddelencommissie die in overleg met het faculteitsbestuur tot een besteding van de facultaire studievoorschotmiddelen komt.


De afgelopen maanden heeft de commissie tweemaal een overleg gehad met het bestuur over deze besteding. Hierbij heeft de commissie nauw samengewerkt met het studentenoverleg en de gehele deelraad. Daaruit is naar voren gekomen dat de besteding bij de digitalisering en vernieuwing van het onderwijs terecht moet komen. We willen daarbij docenten motiveren en faciliteren om actief bezig te zijn met het vernieuwen van hun onderwijs. De raad heeft inmiddels een concreet voorstel ingediend bij het faculeitsbestuur.

De medezeggenschap drinkt duurzaam

Deelraad stemt in met OER'en

Voor de deelraad is het proces van de goedkeuring van alle Onderwijs- en Examenregelingen 2019-2020 waarin alle regels van een opleiding staan, zoals toetsing en examinering, afgerond.


Na de ervaringen van vorig jaar is direct in januari een bijeenkomst georganiseerd met de opleidingscommissies, omdat we beiden instemmings- en adviesrechten hebben. Een goede afstemming is belangrijk zeker gezien het aantal betrokken mensen bij het OER-proces. De deelraad ziet zeker punten voor verbetering, met name de onderlinge afstemming om te komen tot een definitieve versie, maar heeft er vertrouwen in dat volgend studiejaar het proces verder wordt verbeterd.

Overhandiging jaarverslag 2017-2018
aan decaan